യാത്ര മംഗളങ്ങൾ

2020ഇൽ യാത്ര മംഗളങ്ങൾ മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറെ

2020ഇൽ യാത്ര മംഗളങ്ങൾ മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറെ യാത്ര മംഗളങ്ങൾ മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറെ: മരിയനിൽ നിന്ന് നീണ്ട സേവനത്തിനു ശേഷം യാത്രയാവുന്ന മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറിന് എല്ലാ വിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. Follow: https://www.facebook.com/mariancollegeofficial/ Previous Post:…

Regular ACCA sessions 2020

Regular ACCA sessions 2020

Regular ACCA sessions 2020 Regular ACCA sessions 2020: Marian is proud to have its Research and PG Department of Commerce conducting regular and dedicated ACCA…

University Kalolsavam

First in University Kalolsavam

First in University Kalolsavam University Kalolsavam: Marian congratulates Aswathy for achieving first place in Light Music Female. Your efforts are recognized and well appreciated. Congratulations….

University Kalolsavam Article 14

3rd Place in University Kalolsavam Article 14

3rd Place in University Kalolsavam Article 14 University Kalolsavam Article 14: Marian congratulates Minhamol for achieving third place in English Poem Recitation. Your efforts are…

Free Tuition Scheme

അറിവ് 2020 - Free Tuition Scheme

അറിവ് 2020 – Free Tuition Scheme അറിവ് 2020: Archana Women’s Center and Marian College Kuttikkanam School of Social Work jointly launched a free tuition scheme,…

%d bloggers like this: