രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ കലാലയത്തിനു
ഈ സൗന്ദര്യം ഓരോരുത്തരിലേക്കും എന്നും പകർന്നു പ്രശോഭിക്കട്ടെ
നമ്മുടെ മരിയൻ
ശുഭ രാത്രി !!