ഏവർക്കും സമ്പത്സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു കേരള പിറവി ആശംസിക്കുന്നു