MIIM

2020 MBA Admissions at MIIM

2020 MBA Admissions at MIIM

2020 MBA Admissions at MIIM 2020 MBA Admissions at MIIM: എം. ബി. എ പ്രവേശനം എൻ. ബി. എ അക്രെഡിറ്റേഷനോടുകൂടിയുള്ള എം. ബി. എ പ്രോഗ്രാമിലേക്കു കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ…

Stock Trading and Investments

Workshop on Stock Trading and Investments 2020

Workshop on Stock Trading and Investments 2020 Stock Trading and Investments: Marian International Institute of management and Infinite Labz is organizing a one day workshop…

എം.ജി ഏകജാലകം: ആഗസ്റ്റ്‌ 5 വരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം

എം.ജി സര്‍വ്വകലാശാലയോട്‌ അഫിലിയേറ്റ്‌ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള ആര്‍ട്‌സ്‌ ആന്റ്‌ സയന്‍സ്‌ കോളജുകളില്‍ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിലൂടെ പുതുതായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട കോഴ്‌സുകളിലേക്കും നിലവില്‍ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കും ആഗസ്റ്റ്‌ 5,ബുധനാഴ്‌ച വൈകിട്ട് അഞ്ച്‌…

%d bloggers like this: