Inauguration

Chappa Inauguration

Chappa Inauguration - KIFF 2019

Chappa Inauguration ഈണങ്ങൾക്ക്‌ വരി നൽകിയ മഹത് വ്യക്തിക്ക്‌ കുട്ടിക്കാനം അന്താരാഷ്ട്രചലച്ചിത്രമേളയുടെ മൂന്നാം പതിപ്പായ ചാപ്പയിലേക്ക് സ്വാഗതം Follow: https://www.facebook.com/mariancollegeofficial/ Previous Post: https://marianpulse.mariancollege.org/reboot-kerala-hackathon-2020/

%d bloggers like this: