Samanwaya 2020

The Exuberant - Samanwaya 2020

The Exuberant – Samanwaya 2020 Samanwaya 2020: മരിയൻ കോളേജിലെ ജൻഡർ ചാമ്പ്യൻ ക്ലബ്ബും ഏക് ഭാരത്  ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്  ക്ലബ്ബും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന സമന്വയം 2020 ഫെബ്രുവരി 22,23 തീയതികളിൽ കലാലയങ്കണത്തിൽ…

%d bloggers like this: