2020ഇൽ യാത്ര മംഗളങ്ങൾ മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറെ
യാത്ര മംഗളങ്ങൾ മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറെ

യാത്ര മംഗളങ്ങൾ മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറെ: മരിയനിൽ നിന്ന് നീണ്ട സേവനത്തിനു ശേഷം യാത്രയാവുന്ന മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറിന് എല്ലാ വിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു.

Follow: https://www.facebook.com/mariancollegeofficial/
Previous Post: https://marianpulse.mariancollege.org/regular-acca-sessions-2020/