വർത്തമാനകാല ക്യാംപസ് പ്രണയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ്. പ്രണയം എന്താണന്നും അതിനെ എങ്ങനെ വിവേകപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും പറയുകയാണ് നിഷ ജോസ്

Read the article here: https://epaper.deepika.com/2393834/Deepika-Kottayam/Deepika-30-October-2019#page/9/2