ഒഴിഞ്ഞ വീഥികൾ, പച്ചില മരങ്ങൾ, കാടുകൾ, നീലാകാശം, തേനൊഴുകുന്ന സൗന്ദര്യം. കുട്ടിക്കാനം അത് ഒരു സുന്ദരി ആണ്.