തീക്ഷണാനുഭവങ്ങളുടെ വേനൽ നമ്മുക്ക് സമ്മാനിച്ച 2020 പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ, പ്രതീക്ഷകളുടെ വസന്തവുമായി 2021 നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.പുത്തൻ വർഷത്തെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി വരവേൽകാനൊരുകുന്ന കൂട്ടുകാർക്കായി Department of Communication and Media Studies, Marian College Kuttikkanam ( Autonomous ) അവതരിപ്പിക്കുന്നു ” എഴുത്തുപെട്ടി ” – A letter to 2021 പ്രതീക്ഷകളുടെ വസന്തത്തിനായി ഒരു കത്ത്…..